Tag: เมืองอัจฉริยะ

การวางแผนเมืองอัจฉริยะ

ประเมินระบบ LMS ได้ที่: https://forms.gle/ddtrSYxs31tpupKc6 . หลักแนวคิดยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย กรอบแนวคิดด้านนิเวศวิทยาของความเป็นเมืองอัจฉริยะแบบสากล ตลอดจนการสำรวจสร้างข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการวางแผนไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ . อ้างอิง: https://cuid.in.th/

Continue Reading →