google analytics
upskill – reskill (beta version)

Learning keeps you in the lead

เข้าร่วมเครือข่ายนักพัฒนาเมือง มากกว่า 1,000 คน ทั่วประเทศไทยและระดับนานาชาติ

ร่วมพัฒนายกระดับความรู้และร่วมเครือข่ายงานสู่การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองของคุณ กับ “Better Me Platform”
Better Me, Better Your Life, and Better the World

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเมือง

เมืองคาร์บอนต่ำ

ยกระดับความรู้

ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.et.

สร้างเครือข่ายทำงาน

Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat.

รู้เรียนจากประสบการณ์จริง

Deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis.

การพัฒนาชุดความรู้ในยุค Thailand 4.0
Upskill-Reskill ได้ทุกที่ทุกเวลา

การเรียนรู้มักเกิดขึ้นในห้องเรียน แต่ในยุค 4.0 การเรียนรู้อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์การเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด เราเชื่อมโยงความรู้การพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แพลตฟอร์มยกระดับความรู้ของชาวเมือง

แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับความรู้ด้านการพัฒนาเมือง
เพื่อนำไปสู่กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชาวเมือง
ให้เมืองมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างระบบนิเวศของการลดมลภาวะสู่การสร้างสุขภาวะที่มีคุณภาพสามารถพิจารณาวัดค่าเป็นเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ แผนงานและโครงการให้กับเมือง

ติดตามข่าวสารจากเรา
Better Me

Loading