google analytics

การวางแผนเมืองอัจฉริยะ

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ประเมินระบบ LMS ได้ที่: https://forms.gle/ddtrSYxs31tpupKc6

.

หลักแนวคิดยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย กรอบแนวคิดด้านนิเวศวิทยาของความเป็นเมืองอัจฉริยะแบบสากล ตลอดจนการสำรวจสร้างข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการวางแผนไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

.

อ้างอิง: https://cuid.in.th/

What Will You Learn?

  • ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองอัจฉริยะ
  • ความหมาย องค์ประกอบ และกรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  • กรณีศึกษาในและต่างประเทศ
  • นโยบาย กลไกการและแนวทางการบูรณาการพันธกิจหน่วยงานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Course Content

แบบทดสอบพื้นฐานก่อนเรียนรู้ (Pre-learn testing)

การพัฒนาเมืองยุค 4.0

นิยาม ความหมาย และองค์ประกอบเมืองอัจฉริยะ

การจำแนกกรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

องค์ประกอบ Digital Platform

องค์ประกอบ Digital Solution

กลไกระบบนวัตกรรมสู่กระบวนการเป็นเมืองอัจฉริยะ

นโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย

กรณีศึกษาต่างประเทศ: การพัฒนาสถานีขนส่งมวลชน ประเทศสิงคโปร์

กรณีศึกษาประเทศไทย: โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

แนวทางการบูรณาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับพันธกิจหน่วยงาน

แบบทดสอบพื้นฐานหลังเรียนรู้ (Post-learn testing)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet