google analytics
Course Content
แบบทดสอบพื้นฐานก่อนเรียนรู้ (Pre-learn testing)
ผู้เรียนมีความเข้าใจความเป็นมา ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ เรียนรู้ตัวอย่างเมืองในต่างประเทศ องค์ประกอบการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ กลไกความร่วมมือและดำเนินการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
ความเป็นมาของแนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำ
วัตถุประสงค์ - เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าใจแนวคิดความเป็นกลางทางคาร์บอน เข้าใจแนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำ
0/3
ความหมายเมืองคาร์บอนต่ำ
นิยามที่หลากหลายของเมืองคาร์บอนต่ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
0/2
ตัวอย่างการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ - เข้าใจและมองเห็นภาพแนวทางการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำของต่างประเทศ และเมืองที่ประสบความสำเร็จ
0/2
องค์ประกอบเมืองคาร์บอนต่ำ
กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ของหน่วยงาน KeTTHA ประเทศมาเลเซีย บริบทใกล้เคียงของประเทศไทย
0/2
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ตัวชี้วัดด้านคมนาคมขนส่ง
ตัวชี้วัดด้านพลังงาน
ตัวชี้วัดด้านอาคาร
แนวทางบูรณาการงานวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่
เครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ
แบบทดสอบพื้นฐานหลังเรียนรู้ (Post-learn testing)
เมืองคาร์บอนต่ำ
About Lesson

แหล่งคลิป : CAAcademy

Join the conversation